Růže z Botanické zahrady na Chotobuzi získaly na výstavě růží ve Veltusích významné ocenění

 

Významné návštěvy v Průhonickém parku

Generální ředitelka UNESCO

Irina Bokovová, generální ředitelka UNESCO a bulharská kandidátka na generální tajemnici OSN, navštívila na pozvání ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka ve dnech 15. – 17. května 2016 poprvé Českou republiku.
Návštěva Iriny Bokovové byla příležitostí k výměně názorů na aktuální úkoly UNESCO v současné mezinárodní situaci. Je také potvrzením významu, který ČR přikládá činnosti této organizace, a českého zájmu na jejím efektivním fungování. Návštěva dále generální ředitelce umožnila seznámit se s realizací konkrétních projektů v ČR, např. projektu přidružených škol UNESCO, a byla příležitostí k diskusi o hlubším zapojení českých institucí a expertů do programů UNESCO.
V rámci svého programu navštívila delegace také Průhonický park, na jehož obnovu po povodních v roce 2013 UNESCO zásadním způsobem přispělo. Jelikož je spravován Botanickým ústavem Akademie věd České republiky, role průvodce se ujal její předseda prof. Jiří Drahoš. Na nádvoří zámku I. Bokovová zasadila skalničku bulharského původu - lomikámen latnatý (Saxifraga paniculata) u které byla umístěna malá pamětní tabulka, jako připomínka této návštěvy.

 


Ivan Staňa, vedoucí Správy Průhonického parku, Irina Bokovová, generální ředitelka UNESCO, prof. Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR

 

Prezident norského parlamentu

V pondělí 30. 5. 2016 odpoledne navštívil Průhonický park a zámek prezident Norského parlamentu pan Olemic Thommessen v doprovodu paní velvyslankyně Siri ELLEN Sletner.
Pan prezident parlamentu Thommessen je po králi „druhý muž" v Norsku a cílem jeho návštěvy bylo shlédnutí realizace projektu „Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina", který je podporovaný EHP fondy v České republice.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. získal na tuto památkovou obnovu finanční podporu z fondů EHP, které jsou financovány zeměmi Evropského hospodářského prostoru – Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
Na přípravě a realizaci tohoto mimořádně náročného projektu se podílejí, spolu s českými odborníky, také norští kolegové z nejseverněji položené botanické zahrady Tromsø Arctic-Alpine Botanic Garden.

Vzácná návštěva byla v pondělí 30. 5. přijata v Rytířském sále průhonického zámku vedením Botanického ústavu, kde byl krátkou prezentací představen Průhonický park a vlastní projekt „Průhonický park – Obnova Podzámeckého alpina".
Poté návštěva pokračovala do parku na prohlídku probíhající rekonstrukce Podzámeckého alpina a krátkou procházku Průhonickým parkem.


Zleva: Ivan Staňa, vedoucí Správy Průhonického parku, Siri ELLEN Sletner, norská velvyslankyně v ČR, vpředu: Miroslav Vosátka, ředitel Botanického ústavu AV ČR, Olemic Thommessen, prezident norského parlamentu

 

Památková obnova Podzámeckého alpina

Aktuální situace:

Zpráva o postupu realizace projektu 01-06/2016

Po občasných technologických přestávkách v zimním období se s jarními měsíci začaly stavební práce na obnově Podzámeckého alpina v plném rozsahu. Zahájeny byly primárně obnovou kamenných zdí a započala příprava stanovišť pro vegetační úpravy - kultivace půdy a odplevelení. Zároveň byly zadány do výroby konstrukce a mobiliář.
V uplynulém období došlo i k dokončení informačního systému, který je tvořen ze 3 částí -
1. Monitoring parametrů prostředí, 2. Interaktivní průvodce a 3. Virtuální „Podzámecké alpinum“ zahrnující půdorys alpina, jeho 3D model a virtuálního průvodce dostupné na www.virtualnipruhonice.cz

Na konci března proběhla také čtvrtá návštěva zahraničního partnera ČR, v rámci kterého byly se zástupcem zahraničního partnera řešeny stavební úpravy, výsadby i následná péče jednotlivých řešených lokalit Podzámeckého alpina.
Po celou dobu probíhalo také projektové a finanční řízení projektu formou předkládání monitorovacích zpráv a komunikace s poskytovatelem dotace z Finančních mechanismů EHP 2009-2014.

 

The report about the implementation of the project 01 - 06/2016

After occasional technological breaks during the winter months, construction work on the Castle Alpine garden resumed fully in spring. They commenced primarily with the reconstruction of stone walls and the preparation of sites for vegetation - the cultivation of soil and weeding. Simultaneously, the structures and park furniture entered production.
Additionally, in the past period, the information system was completed and is made up of three parts –
1. Monitoring of parameters of the environment, 2. An interactive guide, 3. A virtual Castle Alpine garden containing the layout of the alpine garden, its 3D model and a virtual guide available at www.virtualnipruhonice.cz

At the end of March, a fourth visit by the foreign partner of CR happened, during which construction work, planting and subsequent care for each location of the Castle Alpine garden were discussed with a representative.
Throughout the whole period, project and financial management took place in the form of translating monitoring reports and communication with the provider of the EEA 2009-2014 grants.

 

 

Tisková zpráva Ministerstva financí - Národní kontaktní místo EHP a Norské fondy ze dne 24.5.2016 

Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro EHP a Norské fondy – reaguje na množící se zkreslené informace a spekulace ohledně významu a účelu EHP a Norských fondů v České republice. Česká republika je příjemcem prostředků z těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru (EHP). Od té doby byly jejich prostřednictvím podpořeny stovky projektů za více než 6 miliard korun.

Poskytovateli prostředků jsou tři členské státy EHP - Norsko, Island a Lichtenštejnsko. Podpora je poskytována šestnácti zemím ve střední, východní a jižní Evropě, přičemž se jedná převážně o tzv. nové členské země EU. Hlavním posláním EHP a Norských fondů je snižování sociálních a ekonomických rozdílů v Evropě a posilování bilaterálních kontaktů a vzájemné spolupráce.

Programové oblasti, které jsou v ČR podporovány, byly zvoleny českou stranou a zakotveny v bilaterálních Memorandech o porozumění mezi ČR a donory, která byla odsouhlasena vládou ČR. Následná příprava programů, vyhlašování otevřených výzev a výběr projektů byly již zcela v gesci českých zprostředkovatelů programů. Za podporu konkrétních projektů tedy nese zodpovědnost česká strana a donoři do tohoto procesu nemohou v žádném případě zasahovat. EHP a Norské fondy navíc kladou důraz především na transparentnost, což vylučuje jakékoliv tlaky na prosazování ideologických či politických záměrů jiného státu v České republice.

 

V současné době jsou dokončovány projekty z období 2009-2014, v rámci kterého Česká republika do současnosti vyčerpala přibližně 3,5 miliardy korun. Zatímco v prvním období 2004-2009 byla téměř polovina podpory investována do revitalizace kulturního dědictví, nyní jsou finance rozděleny rovnoměrněji mezi programy, do kterých patří např. podpora současného umění, ochrana životního prostředí, sociální a zdravotní rozvoj, spolupráce ve vzdělávání, vědě a výzkumu, posílení neziskového sektoru či spolupráce v justici. Jedná se o oblasti, které jsou z rozpočtu ČR financovány jen minimálně, či se objem poskytovaných prostředků v těchto oblastech snižuje.

 

Dovolujeme si upozornit návštěvníky Průhonického parku na probíhající kácení stromů a keřů jižně od budovy zámku, které je součástí realizace projektu "Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina". V souvislosti s činností zahradnické firmy bude do odvolání z bezpečnostních důvodů částečně omezen provoz v podzámčí - v době, kdy bude firma provádět práce v území, může být uzavřena cesta buď na pravém nebo levém břehu Podzámeckého rybníka (vždy jen jedna trasa).

Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme za respektování bezpečnostních opatření. 

 

 We would like to draw attention of visitors to the ongoing treeworks in the park south of the castle, which are part of the project "Pruhonice park - Renovation of Castle Alpine Rock Garden". For the safety reasons will be partly restricted traffic in this part of the park - at the time when the company will carry out cutting of the trees, the path either on the right or on the left bank of the Podzámecký pond will be closed (always only one of the routes).

We apologize for inconvenience and thank you for respecting of the security measures.

Zpráva o postupu realizace projektu 07-12/2015

Ve druhém pololetí pokračoval projekt zahájením stavebních prací dle připravené projektové dokumentace. Jak jste byli informováni i na těchto webových stránkách, práce začaly primárně přípravou území, kácením dřevin a ošetřením ponechávaných stromů. Byly započaty práce na zpevnění svahů a opravách opěrných zídek. Rovněž byl zajištěn rostlinný materiál pro výsadby. Dále byly zahájeny práce na novém informačním systému, který je tvořen ze 3 částí – monitoring parametrů prostředí, interaktivní průvodce a virtuální „Podzámecké alpinum“. Byla zpracována struktura databáze taxonů pro správu a evidenci sortimentu rostlin, pracovalo se na vývoji aplikace interaktivního průvodce i nové mapové aplikaci včetně implementace 3D modelu parku.
Pokračovala i spolupráce se zahraničním partnerem. Ve druhé polovině srpna se uskutečnila zahraniční cesta českého realizačního týmu do Norska. Ve druhé polovině září proběhla již třetí návštěva zahraničního partnera v ČR. Domluvena byla spolupráce na „podprojektu "A Tromsø-inspired area in Průhonice", koncept kompozičního celku věnovaného jednak původním severským druhům skalniček, ale i druhům do severního Norska úspěšně introdukovaným, které mají potenciál k využití v klimatických podmínkách střední Evropy.
O projektu jsme Vás informovali nejen na těchto webových stránkách a webových stránkách Průhonického parku, ale také v tisku - článek v časopise Skalničky (léto 2015) a Inspirace (v prosinci 2015), nebo na listopadových informačních dnech, které se konaly 13.11. a 20.11.2015.

 

The report about the implementation of the project 07-12/2015

In the second half of the year, the project commenced with the construction work according to the previously prepared project documentation. As you were informed through this website, the work began primarily with the preparation of the area, felling of some trees and shrubs and the cultivation of the retained trees by the arborists. The work on slope stabilization and repair of retaining walls commenced. Also the plant material for designed plantings was ordered. Furthermore, work began on the new information system which is composed of three parts – the monitoring of the environmental parameters, an interactive guide, and the virtual Castle Alpine Rock Garden. The structure of the database of taxa was processed for the purpose of management and recordkeeping of the range of plants, work was conducted on the development of the interactive guide application and the new map application, which included the implementation of a 3D model of the park.
Co-operation with the Norwegian partner continued. In the second half of August, the implementation team visited Norway and already a third visit was paid to us by our project partner in the second half of September. Co-operation on the sub-project “A Tromsø-inspired area in Průhonice" was negotiated, which is a composition concept dedicated to the original Nordic species of alpine plants as well as species that were successfully introduced into northern parts of Norway, that have potential usefulness in the climatic conditions of Central Europe.
We informed you about this project not only through this website and the Průhonice park website, but in print – an article in the magazine “Skalničky” (summer 2015 issue) and Inspiration (December 2015 issue), or during the information days held on 13th and 20th November, 2015.

 

Kácení dřevin v podzámčí průhonického zámku

V rámci realizace projektu "Obnova Podzámeckého alpina" probíhá aktuálně v Průhonickém parku příprava území včetně nezbytného kácení dřevin. V obnovovaném území je plánováno odstranění 56 stromů a 1811 m keřů.

Vzrostlé stromy jsou káceny v převážné většině ze zdravotních či pěstebních důvodů. V těchto případech se jedná nejčastěji o stromy přestárlé, napadené dřevokaznými houbami, hnilobou nebo jinak poškozené, které nemají dlouhodobou perspektivu existence a jsou, případně by se v blízké době mohli stát, provozně nebezpečnými. Za tyto stromy je navržená náhradní výsadba. Stromy odstraňované z kompozičních důvodů jsou většinou odrostlé náletové a plevelné dřeviny, případně ty, které byly vysazovány bez ohledu na původní ideový záměr hraběte Silva Taroucy.

Ze zásahů v keřovém patře je nejzásadnější odstranění kompaktního porostu jalovců na svahu pod zámeckou vyhlídkovou terasou. Současný druh jalovce díky přílišné vzrůstnosti brání pohledům z cesty k Podzámeckému rybníku a keře trpí tzv. "květákovitostí" jalovců. V celé uvolněné ploše jsou navrženy výsadby jiného méně vzrůstného a odolnějšího druhu jalovce. Keře budou odstraňovány rovněž v místech obnovovaných průhledů a očišťovaných skalních výchozů, kde jsou plánované výsadby trvalek a skalniček. Velká část keřového patra bude radikálně zmlazena z kompozičních důvodů.

        

 

Arboristické práce v Průhonickém parku

Návštěvníci Průhonického parku mohou v současné době v okolí Podzámeckého rybníka potkat pracovníky odborné arboristické firmy. Stromolezci provádí pěstební a stabilizační opatření na stromech, které sestávají zejména z odborného řezu a instalace vázání korun. Tyto zásahy jsou naprosto nezbytné pro zajištění provozní bezpečnosti v území podzámčí, které bude v budoucnosti v rámci projektu "Obnova Podzámeckého alpina" zpřístupněné pro návštěvníky parku.

Zpráva o průběhu realizace projektu

První pololetí realizace projektu na Obnovu Podzámeckého alpina je za námi, a proto si Vás dovolujeme informovat o jeho postupu.

Projekt byl zahájen dopracováním prováděcí dokumentace na realizaci obnovy Podzámeckého alpina a informačního systému. Následně byla realizována všechna plánována zadávací řízení a byli vybráni hlavní dodavatelé – stavebních prací a informačního systému, technický a autorský dozor investora. O projektu jsme informovali širokou veřejnost články nejen na webových stránkách Průhonického parku a Botanického ústavu AV ČR, ale také v několika časopisech - měsíčník Průhonicko (leden 2015), časopis „Zahrada, park, krajina“ (leden 2015) a časopis „Botanica“ (červen 2015). V průběhu prvního pololetí nás také dvakrát navštívili odborníci norského partnera - UiT The Arctic university of Norway, Tromso University Museum (únor, duben 2015).

V současnosti pracujeme na zpracování první monitorovací zprávy. V nejbližší době budou zahájeny samotné stavební práce a tvorba informačního systému.

The report about the implementation of the project

First six months of the project "Renovation of Castle Alpine Rock Garden" have passed and we would like to inform you about its progress.

The project was commenced by the finalization of the detailed documentation regarding the renovation of the Castle Alpine Rock Garden and the information system. Subsequently, all of the planned tenders were implemented and the major suppliers were selected – of the construction, of the information system, and of the technical and authorial investor’s supervision. We informed the public about the project not only through the Pruhonice Park website and the website of the Institute of Botany but also through several magazines – the monthly magazine Průhonicko (Janurary 2015), the magazine “Zahrada, park, krajina” (January 2015) and the “Botanica” journal (June 2015).

Through the course of the first half year we were visited by experts from our Nowergian partner – UIT The Artctic University of Norway, Tromso University Museum (February, April, 2015).

We are currently working on the processing of the first monitoring report. Construction work and the creation of the information system will begin in the nearest future.

 

Památková obnova Podzámeckého alpina  

Průhonické Alpinum založené hrabětem Silva-Taroucou na skalních výchozech, které lemují údolí potoka Botiče, je v evropském měřítku unikátní. Je považováno za jedno největších a nestarších v Evropě.

Za 90-ti letou existenci Alpina však nebyla péče o porosty alpinek, skalniček, okrasných dřevin ani o technické prvky vždy dostatečná. V důsledku toho je dnešní stav některých partií Alpina prakticky havarijní. 

 

 V průběhu roku 2014 byl proto ve spolupráci s odborníky z oboru zahradní a krajinářská architektura připraven projekt s názvem „Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina“. 

Botanický ústav AV ČR v. v. i. získal na realizaci tohoto projektu finanční podporu v programu CZ06 - „Kulturní dědictví a současné umění“, který je financován zeměmi Evropského hospodářského prostoru (EHP) – Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 31 795 820 Kč, z toho je výše grantu 25 436 656 Kč a vlastní zdroje 6 359 164 Kč.

Návrh obnovy Podzámeckého alpina si zejména klade za cíl tuto část parku zpřístupnit veřejnosti a zprostředkovat návštěvníkům zajímavé informace a rozšířit tím povědomí o principech komponování skalnatých partií a použití domácích i cizokrajných rostlin.

Bude obnoveno historické Podzámecké alpinum na severozápadních svazích pod zámeckou baštou, jižní svahy pod zámeckou vyhlídkovou terasou, historická "Růžová zahrádka", přiléhající k zadní části kostelíku Narození Panny Marie, partie okolo historické studánky, jihovýchodní svahy a východní vyhlídková terasa při tzv. "starém Alpinu", která poskytne nádherný výhled na zámek přes Podzámecký rybník.

Obnovené partie budou osázeny původními či starými sortimenty skalniček, alpinek, historických růží atd. Odborné informace týkající se rostlin, způsobu obnovy a historie budou návštěvníkům zprostředkovány v rámci komplexního vzdělávacího programu. 

Předpokládané zahájení realizace projektu je jaro 2015 a dokončení konec dubna 2016.

Na realizaci projektu se budou podílet odborníci z norské botanické zahrady Tromso Arctic-Alpine Botanic Garden.

Připravované obnovné práce se neobejdou bez omezení návštěvnického provozu v této části parku. Žádáme proto návštěvníky Průhonického parku o pochopení těchto nezbytných opatření. 

Věříme, že vynaložené úsilí a finanční prostředky povedou ke zlepšení stavu parku a spokojenosti návštěvníků.

Těšíme se spolu s vámi na výslednou podobu podzámeckého Alpina !

Popis konečného příjemce - http://www.ibot.cas.cz/  

Legenda k panoramatu: 

1. podzámecké Alpinum / area by the bastion

2. svahy pod vyhlídkovou terasou / section below the terrace

3. jihovýchodní svahy / the bank of the Château Lake

4. "Růžová zahrádka" / the former “Rose Garden”

5. okolí studánky / by the spring

6. vyhlídka na tzv. "starém Alpinu" / the Old Alpine Garden

 

 Renovation of castle Alpine Rock Garden   

Alpine garden which was founded by count Arnošt Emanuel Silva-Tarouca on the steep slopes of the valley of the Botič stream is Europe-wide unique. It is considered one of the largest and oldest in Europe.

However, during the 90-year existence of the alpine garden, the decorative woody plants and herbs did not always receive the care they required, and this also applied to the technical elements of the garden. As a result of this, some sections of the alpine garden are today in a serious state of disrepair. In the course of 2014 a project for the restoration of the Alpine Garden was drawn up in cooperation with experts in the field of garden and landscape architecture. For this project the Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences has secured financial support in the framework of the CZ06 programme “Cultural Heritage and Contemporary Arts”, financed by the EEA countries Norway, Iceland and Lichtenstein. The overall eligible costs of the project amount to CZK 31,795,820, of which CZK 25,436,656 are covered by the grant and CZK 6,359,164 by local resources. The main aim of the project to restore the Alpine Garden is to make this part of the park fully accessible to the public and to afford visitors a new and attractive experience. The historic Alpine Garden on the northwestern slopes below the castle bastion will be restored as well as the southern slopes below the castle panoramic terrace, the historic "Rose Garden" adjacent to the rear of the church of Nativity of Virgin Mary, the area around the historic spring, southeast and eastern slopes of the observation platform, called "Old Alpine Garden ", which provides spectacular views of the castle across the Podzámecký pond. Restored areas will be planted with original or old assortments alpine plants, historic roses etc. The Alpine Garden will also introduce a comprehensive education programme, which will offer visitors specialised information concerning plants, the way the garden was restored and its history.  The launching of the project is planned for spring 2015. It should be completed by the end of April 2016. Taking part in the project will be experts from the Tromsø Arctic-Alpine Botanic Garden in Norway.   The restoration work will unavoidably limit public access to this part of the park. We therefore ask visitors to Průhonice Park to understand the reason for this.We believe that all the efforts and expenses involved in this project will greatly improve the state of the park as well as the visitor experience here. We look forward to the new and improved appearance of the Alpine Garden. And we know you do, too!

 Description of the final beneficiary - http://www.ibot.cas.cz/en/

Zpráva k zahájení realizace projektu

V lednu 2015 byla zahájena realizace projektu Průhonický park - Obnova Podzámeckého alpina“, který je spolufinancován v rámci programu CZ06 - Kulturní dědictví a současné umění, PA 16-3 - Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví-památky zahradní architektura.

Projekt začíná dopracováním prováděcí dokumentace. Následně budou realizována výběrová řízení na dodavatele stavebních prací, technický a autorský dozor investora. Zahájení stavebních prací se předpokládá na jaře.

Do realizace projektu je zapojen norský partner „UiT The Arctic university of Norway, Tromso University Museum“, spravující The Arctic-alpine Botanic Garden. Do projektu bude zapojen v oblasti sortimentů rostlin, genofondové sbírky, edukačního systému formou vzájemných zahraničních cest a  konzultací.

 Realizační tým projektu

 The report for the start of project implementation 

In January 2015, the implementation of the project Průhonický park - Renewal Podzámeckého alpina ", which is co-financed under the program CZ06 - Cultural heritage and contemporary arts, PA 16-3 - Preservation and revitalization of cultural and natural heritage - monuments of garden architecture.

The project begins with detailed of documentation. Subsequently the tenders for a building contractor, technical and architectural supervision will be implemented. The building work is expected in the spring.

The implementation of the project involved a Norwegian partner "UIT The Arctic university of Norway, Tromso University Museum" managing Arctic-alpine Botanic Garden. The project partner will involved in the field of plant assortments, gene pool collections, educational system through mutual consultations and trips abroad.

 O projektu vyšly články:

-> v časopise „Zahrada, park, krajina“ - XXV. Ročník -1/2015 – str. 24-25
-> v časopise „Botanica“, ročník 3, 2015/1 (červen 2015), str. 29-30.
-> v měsíčníku Průhonicko (leden 2015), str.8 - http://www.pruhonice-obec.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=13396&id_dokumenty=77235
-> v časopise Skalničky, léto 2015, str. 83-84
-> v časopise Inspirace, prosinec 2015, str. 20-21 - http://www.szuz.cz/UserFiles/File/Inspiarce%204_2015.pdf
-> v časopise Zahrádkář, únor 2016, str. 17-19

Naučná stezka 

Zaměstnanci Botanického ústavu Akademie věd pro Vás připravili naučnou stezku, na které se dozvíte, co za plané druhy cévnatých rostlin roste v Průhonickém parku a v jakých rostlinných společenstvech. Provedeme Vás zajímavými druhy přirozeně zde rostoucími (čili původní) nebo těmi, které sem byly zavlečeny, uchytily se zde a samovolně se rozšiřují.

Stezka vede oběma částmi parku včetně vzdálenější obory a sbírkou pěstovaných rostlin na pokusné zahradě v Chotobuzi. Tam jsou představena i některá zajímavější témata jako jsou význam druhově bohatých květnatých luk, představí se rostlinní cizopasníci, plevele nebo lišejníky (lichenizované houby), které díky poloze parku a členité borce mnohých dřevin zde mají mnoho zajímavých nálezů. K většině druhům existují fotografie, na základě nichž je poznáte převážně v kvetoucím stavu. Rozšířenou verzi a další informace najdete zde: http://www.ibotky.cz/n-s/z/279-botanicky-pruvodce-po-parku.html 

   

 Nový informační systém v Průhonickém parku 

 Na konci srpna 2011 byla ukončena v řádném termínu realizace projektu Jednotný informační systém v Průhonickém parku (CZ.1.15/2.2.00/29.00621), který byl podpořen z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy.

Projekt byl zaměřen na vybudování jednotného informačního systému v Průhonickém parku s vyznačením doporučených návštěvnických okruhů. V rámci projektu byly nainstalovány u hlavních vstupů do parku a na významných místech  v parku zvukové interaktivní panely různých typů.

Návštěvníkům je od září k dispozici také zvukový průvodce audio-guide,  který obsahuje výklad vázaný ke všem 37 orientačním bodům umístěným v parku. Zvukového průvodce si  mohou návštěvníci zapůjčit oproti vratné záloze v pokladně.

Pro lepší orientaci návštěvníků bude slouží také mapa s vyznačením 3 návštěvnických okruhů.

Aktuální informace o dění v Průhonickém parku se veřejnost dozví z nových webových stránek. Informace jsou uváděny v českém a anglickém jazyce.

Pro neslyšící návštěvníky jsou základní informace na webových stránkách přeloženy do znakové řeči a text namluvený ve zvukovém průvodci je v pokladně připraven i v tištěné podobě.

Na projektu se podíleli jako partneři Výzkumný ústav Silva-Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. a Agentura Profesního Poradenství pro Neslyšící o.s.(APPN). 

 

   

Pro handicapované

Od jara 2013 nabízíme osobám se sníženou pohyblivostí možnost zapůjčení 2 skútrů pro pohyb po areálu Průhonického parku.  

Budete-li mít o tuto službu zájem, je nutné provést rezervaci na konkrétní den a hodinu, alespoň dva pracovní dny předem, telefonicky: 271 015 153, 271 015 119 nebo mailem:

  

 

 

 

 

 

 

 


fotografie: Milan Blažek, Jiří Burda, Martin Hajman, Barbora Kačmáčková, Jiří Podrazil, Ivan Staňa,
Markéta Tichá, Marek Vaneš, archiv Botanického ústavu AVČR

grafika:  

Markéta Tichá 

vyrobila: